TRANH CỬU HUYỀN THẤT TỔ SƠN MÀI  TPHCM

Tranh Cửu huyền thất tổ 

Cửu: Chín, thứ chín. Huyền: ý nói đời, thế hệ. Thất: bảy.

Thất Tổ là bảy ông Tổ của dòng họ nhà mình.

Thờ Cửu Huyền thì mình là cháu chín đời thờ Tổ Tiên chín đời trước của dòng họ nhà mình.

Tại sao chỉ thờ tới Thất Tổ mà không thờ tới Bát Tổ?
Tại sao không nói thờ Cửu Tổ mà nói thờ Cửu Huyền?

Nho giáo thời xưa qui định cách thờ Tổ Tiên có thứ bực từ dân cho đến vua như sau:

– Sĩ và thứ dân chỉ được thờ tới Nhứt Tổ (Ông Nội).

– Các quan Ðại Phu được thờ tới Tam Tổ.

– Các vua chư Hầu được thờ tới Ngũ Tổ.

– Hoàng Ðế (Thiên tử) thì thờ tới Thất Tổ.

Theo qui định nầy, chúng ta không được thờ đến Thất Tổ (vì thờ Thất Tổ chỉ dành cho Vua), nhưng muốn thờ tiên nhân những bực cao hơn nữa thì chúng ta nhắc là thờ Cửu Huyền, giảm thiểu sử dụng chữ Thất Tổ mà bị tội phạm thượng. Ðó là nói theo thời mang Vua chúa thuở xưa.

thờ cúng Cửu Huyền Thất Tổ là tỏ lòng kính trọng những bực tiền nhân tổ tiên chúng ta trong buổi sanh tiền đã dày đạo thiên chúa hóa, chỉ bảo công tác làm ăn, bảo ban cử chỉ hành động sao cho được phải chăng đẹp, hợp đạo lý, để phát huy sự nghiệp của thánh sư và khiến oắt tổ tông.Tranh cửu huyền thất tổ sơn mài TPHCM

A- giảng giải Cửu Huyền Thất Tổ chung trong một hệ thống:

Sau đây là Bảng Hệ thống Cửu Huyền Thất Tổ:

Theo Hệ thống Cửu Huyền Thất Tổ nầy thì:

– Phụ thân (Cha) chưa được liệt vào hàng Thất Tổ, mà Ông Nội (Nội Tổ) mới được liệt vào hàng Thất Tổ.

– trong khoảng Bản thân lên đến Ông Thỉ Tổ (Ông Sơ của Ông Sơ) là chín đời, thành ra mới gọi là thờ Cửu Huyền.

Bảng Hệ thống Cửu Huyền Thất Tổ nầy rất đơn giản và giải thích dễ hiểu hơn hầu hết.

B- giảng giải Cửu Huyền Thất Tổ theo hai Hệ thống riêng:

1)- giải thích Thất Tổ theo bản đồ Thất Tổ miếu:

Theo Bản đồ Thất Tổ Miếu, sự giải thích về Thất Tổ với khá khác: Cha (Phụ thân) được liệt vào hàng Thất Tổ.

do đó, Bản đồ Thất Tổ miếu thờ bảy vị Tổ sau đây:

7- Thỉ Tổ (Tỷ Khảo)

:

Thất Tổ
6- Viễn Tổ (Tỷ Khảo)

:

Lục Tổ
5- thánh sư (Tỷ Khảo)

:

Ngũ Tổ
4- Cao Tổ (Tỷ Khảo)

:

Tứ Tổ
3- Tằng Tổ (Tỷ Khảo)

:

Tam Tổ
2- Nội Tổ (Tỷ Khảo)

:

Nhị Tổ
1- Phụ thân (Tỷ Khảo)

:

Nhứt Tổ

(Trên Bản đồ Thất Tổ Miếu, 2 chữ: Tỷ Khảo là Ông Bà đã chết)

2)- giải thích Cửu Huyền theo Cửu Tộc:

Thờ Cửu Huyền là con cháu đời thứ chín thờ các vị Tổ thuộc chín đời trước mình, tính theo trực hệ.

phương pháp gọi tên trong Cửu Huyền lấy theo bí quyết gọi tên trong Cửu Tộc thời nhà Hán bên Tàu: Lấy Bản thân khiến gốc, lên trên bốn đời, xuống dưới bốn đời.

1- Cao Tổ

:

Ông Sơ.

2- Tằng Tổ

:

Ông Cố.

3- Tổ Phụ

:

Ông Nội.

4- Phụ

:

Cha.

5- Bản thân.

   

6- Tử

:

Con trai.

7- Tôn

:

Cháu nội.

8- Tằng tôn

:

Chắt (Cháu cố)

9- Huyền tôn

:

Chít hay Chút (Cháu sơ).

như vậy, thờ Cửu Huyền, cúng lạy Cửu Huyền là cúng lạy cả con cháu của mình nữa hay sao?

Ðiều nầy với thể được giảng giải bởi phổ thông lẽ như sau:

1- Vấn đề đặt tên, danh từ: sở hữu Bản thân, với tiên sư 4 đời trước, mang con cháu 4 đời sau, là để gợi lên cho dễ hiểu, dễ phân định, trong đấy gồm sở hữu người sống (Dương) và người chết (Âm). Gọi như thế để tượng trưng đủ cả Âm Dương.

2- Gọi như thế để chỉ 3 đời tiếp nối nhau (Tam thế):

– Ðời quá khứ là những thánh sư

– Ðời ngày nay là mình

– Ðời ngày mai là các con cháu của mình.

3- Gọi như thế để chỉ rằng  sự luân hồi chuyển kiếp trong cái họ:

sở hữu thể với các vị Tổ của những đời lâu xa trước, nay đầu thai trở lại trong dòng họ mình, khiến con cháu mình để thực thi nhân quả; và chính mình đây cũng sở hữu thể là một vị Tổ đầu kiếp trở lại.

4- Gọi như thế để mô tả sự vay trả:

Bản thân mình đứng giữa, vay lớp trên 4 đời, trả cho lớp dưới 4 đời. cho nên, công đức hay tội lỗi của mình tạo ra trong kiếp sanh nầy mang ảnh hưởng đến tổ tông 4 đời trước mình, và cũng tác động tới con cháu 4 đời sau mình.

Phước đức của mình tạo ra, cả Cửu Huyền đều thọ hưởng, nghĩa là 4 đời Tổ với hưởng và con cháu 4 đời sau sở hữu hưởng.

Tội lỗi mình gây ra thì tiên sư cha 4 đời trước mình phải chịu khổ tâm nơi cõi linh nghiệm và ví như trong kiếp sanh nầy mình trả chưa hết, thì con cháu 4 đời sau mình phải gánh trả.

Ðức Chí Tôn với giáng cơ dạy về Cửu Huyền Thất Tổ trong bài Thánh Ngôn sau đây: (Theo Chí Thiện Phan Trung Chẩm, bài nầy do Chí Thiện Nguyễn văn Ninh cầu Ðức Chí Tôn tại Minh Thiện Ðàn, Phú Mỹ, Mỹ Tho)